Choisissez votre langue : 

OverPrivacybeleid

Spira is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

In dit beleid (samen met andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen) wordt beschreven welke persoonlijke informatie wij van u verzamelen en hoe wij uw persoonlijke informatie verwerken.

Persoonlijke informatie die wij van u verzamelen
 • Wij verzamelen alle informatie die u ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze contactformulieren (bijvoorbeeld "Contacteer ons", " Contact formulier"). Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens via onze contactformulieren is geen wettelijke of contractuele verplichting; wij wijzen u er echter op dat velden met een asterisk (*) verplichte velden zijn, omdat wij deze informatie nodig hebben om te voldoen aan of te reageren op uw verzoek. Andere informatie of persoonlijke informatie die u met ons deelt bij het invullen van onze contactformulieren is geheel naar eigen goeddunken. Als u contact met ons opneemt, bewaren wij een dossier van die correspondentie.
 • Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om u direct marketing via e-mail te sturen wanneer u zich hiervoor opgeeft in het desbetreffende contactformulier. U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van toekomstige marketingcommunicatie.
 • Wanneer u gebruik maakt van onze online diensten, slaan wij ook cookies op, zoals in meer detail is uiteengezet in ons Cookiebeleid
Hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken

Uw persoonlijke gegevens worden door ons verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • om te reageren op uw verzoek of vragen wanneer u contact met ons opneemt.
 • om u andere informatie toe te zenden - zoals komende evenementen of nieuwsbrieven - die voor u van belang kunnen zijn.
 • om de Website en systemen verder te ontwikkelen en te verbeteren om u beter van dienst te kunnen zijn.

Ons gebruik van uw informatie zoals hierboven beschreven is toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming omdat het:

 • noodzakelijk voor onze legitieme belangen bij het nastreven van de hierboven uiteengezette doeleinden, en dergelijke belangen in elk geval niet zwaarder wegen dan uw privacybelangen;
 • in sommige gevallen, noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke of regelgevende verantwoordelijkheden, zoals bekendmakingen aan autoriteiten, regelgevende instanties of overheidsinstanties; of
 • in sommige gevallen, noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang en, wanneer wij bijzondere categorieën persoonsgegevens gebruiken, noodzakelijk voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen of wanneer de verwerking betrekking heeft op persoonsgegevens die duidelijk tot het publieke domein behoren;
 • in beperkte omstandigheden, verwerkt met uw toestemming die wij van tijd tot tijd van u verkrijgen, zoals wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van marketingcommunicatie en nieuws via e-mail.

Wij nemen geen geautomatiseerde beslissingen uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u hebben of die u op vergelijkbare wijze aanzienlijk treffen.

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen. De bewaartermijnen van uw persoonsgegevens zijn afhankelijk van het respectieve doel waarvoor de gegevens worden verwerkt en het respectieve instrument waarin deze persoonsgegevens worden verwerkt. Het is niet mogelijk om de verschillende bewaartermijnen in het kader van dit beleid in een redelijk begrijpelijk formaat te schetsen. De criteria die worden gebruikt om de toepasselijke bewaartermijn te bepalen, zijn dat wij de in dit beleid uiteengezette persoonlijke informatie zo lang zullen bewaren als (i) nodig is voor het respectieve doel, (ii) nodig is om onze zakelijke relatie met u uit te voeren, (iii) waarmee u hebt ingestemd, en/of (iv) vereist door de toepasselijke wettelijke bewaarwetten.  

Marketing communicatie.

Wij sturen alleen marketingcommunicatie naar u, als individu, normaal gesproken per e-mail wanneer u ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

Op de formulieren die wij gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen, bieden wij u meestal een selectievakje aan waarin u moet aanklikken of u marketingcommunicatie wilt ontvangen.

In elk geval, wanneer wij u marketingcommunicatie via e-mail sturen, kunt u zich afmelden voor het ontvangen van verdere marketingcommunicatie door te klikken op de 'unsubscribe' of 'opt-out' functie in de e-mail. Daarnaast kunt u uw recht op opt-out te allen tijde uitoefenen door contact aan info@spira.be en de volgende informatie te verstrekken: nummer van de offerte, uw naam, uw e-mailadres, een telefoonnummer van uw contactpersoon, de marketingcommunicatie die u niet meer wenst te ontvangen.

Delen met derden

Om ons efficiënt gebruik van uw informatie te vergemakkelijken, en om u te voorzien van de inhoud en/of middelen, maken wij uw informatie bekend aan derden. Deze openbaarmaking zal echter alleen plaatsvinden in de volgende omstandigheden:

 • Leveranciers, contractanten en agenten: van tijd tot tijd huren of gebruiken wij andere bedrijven en personen om namens ons functies uit te voeren. Deze categorie van derden omvat:
 1. hostingproviders, die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte;
 2. providers die de inhoud van de Website onderhouden en die zich in de Europese Economische Ruimte bevinden;
 3. leveranciers van marketingdiensten, die zich in de Europese Economische Ruimte bevinden;
 4. verstrekkers van financiële updates op uw verzoek, die zich in de Europese Economische Ruimte bevinden;

Deze ontvangers hebben alleen toegang tot uw persoonlijke informatie die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en mogen deze persoonlijke informatie niet voor andere doeleinden gebruiken. Deze ontvangers zullen onderworpen zijn aan contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen.

 • Aan andere entiteiten die tot de SPIRA behoren ( Inox Center bijvoorbeeld ), met inbegrip van hun leveranciers, contractanten en agenten, die betrokken kunnen zijn bij de levering van de website of de inhoud, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn of, eenvoudigweg, om te reageren op uw verzoeken (bijv. wanneer u contactformulieren gebruikt).
 • Aan overheids- of wetshandhavingsinstanties indien wij naar eigen goeddunken bepalen dat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
IP-adressen en cookies

Wij verzamelen informatie over uw computer, waaronder (indien beschikbaar) uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor de systeemadministratie. Dit zijn statistische gegevens over de surfacties en -patronen van onze gebruikers, die u of een ander individu niet identificeren.

Om dezelfde reden verkrijgen wij informatie over uw algemene internetgebruik met behulp van een cookiebestand dat op uw apparaat wordt opgeslagen. Cookies helpen ons om de Website te verbeteren en om een betere en meer gepersonaliseerde inhoud te leveren.

Indien uw computer met andere mensen wordt gedeeld, raden wij u aan de optie 'onthoud mijn gegevens' niet te selecteren wanneer die optie door de Website wordt aangeboden.

Waar uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen en verwerkt.

Zoals uitgelegd in de paragraaf "Delen met derden" hierboven, delen wij uw persoonsgegevens met de volgende partijen:

 • Externe leveranciers, contractanten of agenten: wanneer wij een beroep doen op een externe leverancier, contractant of agent, blijft uw persoonlijke informatie onder onze controle en beschikken wij over controles om te garanderen dat uw persoonlijke informatie afdoende wordt beschermd.

Wij streven ernaar alle stappen te ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie veilig en in overeenstemming met dit beleid wordt behandeld.

 

Geven wij uw gegevens door buiten de Europese Unie?

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen en verwerkt in een of meer andere landen buiten Zwitserland. We zullen uw gegevens alleen buiten de Europese Unie doorgeven aan landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden zoals gedefinieerd in de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, of waar Spira passende beveiligingsmaatregelen heeft getroffen om de privacy van uw gegevens te beschermen.

 

Gegevensbeveiliging

Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, dient u zich ervan bewust te zijn dat de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig is en dat wij de veiligheid van uw persoonlijke informatie die wordt overgedragen aan de Website of aan een derde partij niet kunnen garanderen; om die reden is elke overdracht op eigen risico. Wij zullen strikte operationele procedures en adequate, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen gebruiken om ongeoorloofde toegang tot, wijziging, verwijdering of overdracht van deze persoonlijke informatie te voorkomen.

Uw rechten. Hoe u uw persoonlijke informatie kunt inzien, corrigeren en verwijderen

Krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u de volgende rechten:

 • Recht op toegang tot en afschrift van uw persoonsgegevens: U hebt het recht om bevestiging te vragen of wij uw persoonlijke informatie verwerken. Indien dit het geval is, kunt u toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie en tot bepaalde informatie over de manier waarop deze wordt verwerkt. In sommige gevallen kunt u ons vragen u een elektronische kopie van uw informatie te verstrekken. In een beperkt aantal gevallen hebt u ook het recht om portabiliteit van uw persoonlijke informatie te vragen.
 • Recht om uw persoonlijke informatie te corrigeren:Als u kunt aantonen dat de persoonlijke informatie die wij over u bewaren niet correct is, kunt u vragen dat deze informatie wordt bijgewerkt of anderszins gecorrigeerd. 
 • Recht om te worden vergeten/gegevens te laten wissen: In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.  U kunt te allen tijde een dergelijk verzoek indienen en Spira zal beoordelen of uw verzoek moet worden ingewilligd, maar dit recht is onderhevig aan eventuele wettelijke rechten of verplichtingen die we hebben om gegevens te bewaren.  In situaties waarin we, in overeenstemming met de wet, bepalen dat uw verzoek om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen moet worden ingewilligd, zal Spira dit zonder onnodige vertraging doen.
 • Recht op beperking van of bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens: In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, of om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen daarvan op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@spira.be

Voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u ook het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de ontvangst van deze intrekking.

U kunt ook een klacht indienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens bij de gegevensbeschermingsautoriteit van de lidstaat waar u uw gewone verblijfplaats of uw arbeidsplaats hebt, of waar een vermeende inbreuk op uw rechten is gepleegd). Voor België is de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.

Wijzigingen in dit beleid

De voorwaarden van dit Beleid kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij zullen alle wezenlijke wijzigingen in dit Beleid bekendmaken via passende kennisgevingen op deze website of door contact met u op te nemen via andere communicatiekanalen. 

Neem contact op

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit beleid zijn welkom en moeten worden gericht aan SPIRA, Leuvensesteenweg 94, 1800 Vilvoorde België of via info@spira.be

(Laatste update: september 2022)